VILKA ÄR VI? KONTAKT ANMÄLAN 🇬🇧

Styrelsen

LENA SOBEL
ordförande
KAJSA BJÖRK
sekreterare
CATRIN BERNSRO
kassör
ULF BILTING
LENA PETERSON
Bild komer
EVA BLYCHERT

Kontaktuppgifter hittar du här.

 

 

Stadgar

§ 1 Namn
Föreningens namn är "Music Weeks in Sweden", ideell förening.

§ 2 Ändamål

§ 3 Organ
Föreningens organ är

§ 4 Medlemmar
Till medlem kan antas varje person med intresse för föreningens ändamål.

§ 5 Medlemskap
Medlemskap är ettårigt och erhålls alternativt genom erläggande av deltagaravgift för en av föreningen anordnad musikvecka eller genom erläggande av en fastställd medlemsavgift. Medlemskapet gäller från sista betalningsdatum för deltagaravgift respektive inbetalningsdatum för fastställd medlemsavgift. Medlemskapet gäller ett år framåt även om tidigare medlemskap ej löpt ut.

§ 6 Utträde
Medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningen. Medlem som inte erlagt avgift enligt paragraf 5 anses ha utträtt ur föreningen.

§ 7 Uteslutning
Medlem som aktivt motarbetar föreningens syften kan av årsmöte uteslutas.

§ 8 Styrelse
Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare och tre ledamöter. Samtliga ledamöter väljs för en tid av 1 år vid årsmöte. Fyllnadsval till styrelsen (vid avsägelse) kan ske vid annat medlemsmöte. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör. Om styrelsen under verksamhetsåret byter ordförande och/eller kassör skall ett delbokslut upprättas och delges revisorerna.

§ 9 Säte
Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun.

§10 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår löper från och med 1 maj till och med 30 april.

§11 Medlemsmöte
Medlemmarnas rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på medlemsmöte som kan vara årsmöte, föreningsmöte eller extra föreningsmöte.

Vid medlemsmöte har varje medlem från och med 15 års ålder en röst.

Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum, om någon så begär. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder, dock sker vid val avgörandet genom lottning.

Årsmöte skall hållas under sommarveckan. Om sommarvecka icke anordnas, avhålls årsmöte under tiden juli till september på plats och tid som bestämmes av styrelsen.

Föreningsmöte hålls under vinterveckan.

Extra föreningsmöte kan hållas när styrelsen så anser erforderligt eller då minst 25 medlemmar så hos styrelsens ordförande skriftligen begär. Extra föreningsmöte skall hållas inom kommunen för föreningens säte.

Skriftlig kallelse, med föredragningslista, skall sändas till medlemmarna senast två månader före årsmöte eller föreningsmöte. I kallelsen skall ingå information om hur valberedning skall väljas före årsmöte och föreningsmöte. Inför årsmötet och senast 1 juni skall verksamhetsberättelse och bokslut hållas tillgängliga (i oreviderat skick).

§12 Årsmöte
Minst två dagar före årsmöte under sommarvecka (lämpligen under veckans första kväll) skall möte hållas för val av valberedning.

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Val av sekreterare för årsmötet
 3. Fastställande av dagordning för årsmötet
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Val av två justeringsmän, tillika fungerande som rösträknare
 6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för senaste verksamhetsåret
 8. Revisorernas berättelse för samma tid
 9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av resultat
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. Ledamot i styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet.
 11. Medlemsavgift
 12. Val av sex ledamöter i styrelsen. Årsmötet skall vid valet lägga stor vikt vid föregående föreningsmötes nominering av tre ledamöter, även om årsmötet formellt är suveränt i sitt val av alla sex ledamöterna.
 13. Val av två revisorer med var sin personlig suppleant.
 14. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som medlem hos styrelsen skriftligt begärt senast tre veckor före årsmötet.
 15. Övriga frågor.

§13 Föreningsmöte och extra föreningsmöte
Vid föreningsmöte och extra föreningsmöte må till beslut endast upptas ärende som varit angivet i kallelsen till mötet, såvida inte en tre fjärdedels majoritet av mötet beslutar att ta upp ärendet till beslut. Eventuellt beslut i ärendet tas med enkel majoritet.

Vid föreningsmöte förs protokoll, som justeras av två därtill vid mötet valda justeringsmän.

Minst två dagar före föreningsmöte under vintervecka (lämpligen under veckans första kväll) skall ett möte hållas för val av valberedning som föreslår namn för föreningsmötets nominering av styrelsemedlemmar inför kommande årsmöte.

Vid föreningsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Fastställande av dagordning
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Val av två justeringsmän, tillika fungerande som rösträknare
 6. Fråga om mötets behöriga utlysande
 7. Nominering av tre styrelseledamöter till det kommande årsmötet
 8. Eventuella fyllnadsval
 9. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till föreningsmötet eller som medlem hos styrelsen skriftligt begärt.
 10. Övriga frågor

§14 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden som inte regleras av dessa stadgar.

Det åligger styrelsen

§15 Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär. Över sammanträdena, eller beslut tagna per capsulam, skall föras beslutsprotokoll, i väsentliga frågor med motivering. Dessa justeras av ordföranden och sekreteraren.

Kallelse till styrelsesammanträde skall utsändas minst en vecka före sammanträdet.

§16 Styrelsearvode
Styrelsearvode utgår ej. Ingen annan ersättning utgår till någon medlem, utom där styrelsen i undantagsfall beslutat om sådan.

§17 Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig då ordföranden samt minst tre andra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Beslut per capsulam anses taget när bifall givits av ordförande samt minst tre andra ledamöter.

§18 Revision
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. För revisorerna utses var sin personlig suppleant.

Verksamhetsberättelse och bokslut skall överlämnas till revisorerna för granskning senast 1 juni.

Revisorerna skall senast till tre dagar före årsmötet avge revisionsberättelse.

§19 Valberedning
Valberedning väljs av ett extra möte minst två dagar före årsmöte respektive föreningsmöte.

Valberedningen består av tre medlemmar.

Valberedningen för årsmötet har till uppgift att föreslå om- eller nyval av tre styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter. Om nominering av styrelseledamöter ej skett vid föregående föreningsmöte, eller om avsägelse skett sedan föreningsmötet, avger valberedningen även förslag för val av dessa styrelseplatser.

Valberedningen för föreningsmötet har till uppgift att föreslå om- eller nynominering av tre styrelseledamöter inför valet vid följande årsmöte, samt att föreslå namn för eventuella fyllnadsval vid föreningsmötet.

§20 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast göras av årsmöte och kräver att minst tre fjärdedelar av dem som röstar biträder förslag om ändring. Förslag till ändring av stadgan skall biläggas kallelsen till årsmötet.

§21 Upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte, och att förslaget vid det sista mötet biträds av minst två tredjedelar av avgivna röster. Vid det senare tillfället skall även beslut fattas om disposition av föreningens egendom, vilken inte får fördelas bland medlemmarna.

§22 Ikraftträdande
Dessa stadgar träder i kraft fr o m 1998-07-30, fastställda vid föreningens bildande. Stadgarna reviderades vid årsmötet 2009.